Lovsko društvo Podbrdo

1967 - 2023

Naloge in cilji

Pri izvajanju nalog se LD Podbrdo dejavno zavzema za uveljavljanje ciljev LZGP, OZUL ter LZS in programskih usmeritev občnega zbora LD  Podbrdo. LD Podbrdo izvaja naloge z dejavnostjo svojih organov, v  skladu z Pravili LD Podbrdo ter Pravili lovske zveze Slovenije in pravnim redom Republike Slovenije.

LD Podbrdo  dosega cilje predvsem z izvajanjem naslednjih nalog:

– po potrebi organizira izobraževanje za lovce
– vodi usposabljanje in naravovarstveno ozaveščanje lovcev ter komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostmi,
– skrbi za razvoj lovske kinologije in lovskega strelstva,
– sodeluje pri znanstvenoraziskovalnem delu glede divjadi in lovstva,
– organizira in vodi lovsko čuvajsko službo,
– sodeluje z državnimi in strokovnimi organi v zadevah, ki se nanašajo na lovstvo in upravljanje z divjadjo,
– sodeluje z Zavodom za gozdove Slovenije
– skrbi za sonaravno upravljanje z divjadjo
– sodeluje pri pripravi izhodišč za izdelavo dolgoročnih načrtov lovsko upravljavskih območij,
– sodeluje pri pripravi vsebine načrtov glede upravljanja z divjadjo in ukrepanja v njenem okolju ter pri nadzoru uresničevanja načrtov,
– sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za ohranitev in varstvo divjadi ter njenega življenjskega okolja,
– sodeluje pri ugotavljanju stanja in spremljanja razvoja populacij divjadi in njenega okolja ter njune medsebojne usklajenosti,
– sodeluje pri spremljanju upravljanja z divjadjo,
– v sodelovanju z območnimi združenji upravljavci lovišč in Zavodom vodi evidence o uplenjeni in poginuli divjadi ter druge podatke o divjadi in njenih habitatih,
– sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za vzdrževanje in nego življenjskega okolja divjadi,
– sodeluje pri pripravi programov za strokovno in naravovarstveno izobraževanje lovcev,
– sodeluje ali raziskuje na področju divjadi in lovstva,
– sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za podeljevanje koncesij za upravljanje z divjadjo,
– pripravlja strokovne podlage za usposabljanje članic za komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostjo,
– sodeluje pri pripravi strokovnih izhodišč za izvajanje ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer vseh vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave,
– sodeluje pri pripravi soglasij za posege v okolje divjadi,
– sodeluje pri pripravi meril za posege v prostor, ki bi lahko bistveno spremenili življenjske razmere divjadi,
– sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za določitev posebnih začasnih ukrepov za varstvo divjadi, ki so pomembni za ohranitev populacije določene vrste divjadi,
– sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za določitev mirnih con, habitatov in biokoridorjev, ki so pomembni za ohranitev in razvoj populacij ogroženih vrst divjadi,
 – sodeluje  pri sestavi komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju,
– sodeluje pri sestavi izpitnih komisij za praktični del  lovskega izpita
– sodeluje z  ostalimi   naravovarstvenimi organizacijami,
– sodeluje z organizacijami , katera delujejo na območju  lovišča
– skrbi za oblikovanje in spoštovanje etičnih načel lova in delovanja lovske organizacije,
– vzdržuje internetno spletno stran LD Podbrdo
– zagotavlja strokovno in organizacijsko pomoč  članom LD
 – opravlja druge naloge javnega interesa s področja varstva narave, divjadi in lovstva, ki jih določa zakon,
– koordinira ponudbe članov za potrebe lovskega turizma,
– izvaja druge naloge v skladu s cilji LD Podbrdo, OZUL ter LZS in sklepi občnega zbora.

Cilji LD Podbrdo so:

– uveljavljanje statusa lovskega  društva kot naravovarstvene nevladne organizacije,
– sodelovanje z ustreznimi državnimi organi in organizacijami zaradi uveljavljanja sonaravnega upravljanja z divjadjo v skladu z dognanji stroke in znanosti,
– zagotavljanje etičnosti lova,
– zagotavljanje demokratičnih odnosov v lovski organizaciji pri sprejemanju odločitev,
– skrb za lovsko kulturo, lovsko kinologijo in lovsko strelstvo,
– zagotavljanje odgovornega izvajanja sprejetih  nalog LD Podbrdo, OZUL,  LZS  ter ustreznih državnih organov
– zagotavljanje informacijskih baz in evidenc s področja lovstva in članstva,
– izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela na področju lovstva in varstva narave,
– zagotavljanje enotnosti LD Podbrdo,
– zagotavljanje informiranosti članstva in javnosti,

Scroll to Top